HOVEDSPONSOR OG 1. PRÆMIESPONSOR FOR MLF’s ØRREDDAGE 2017

2. – 8. PRÆMIESPONSORER :

HOVEDSPONSOR:

Hans Jørgen Nørgaard

okt 092021
 

Foreningsnyt oktober 2021
Generalforsamling
Efter en lang periode hvor al aktivitet var neddroslet grundet Covid-19, kunne vi den 9. september 2021
afholde årets generalforsamling.
Formanden fremlagde en kort beretning om årets gang. Der var ikke afholdt særlig mange aktiviteter det
seneste år som følge af restriktioner grundet Covid-19, men det lykkedes at afholde Ørreddagene i
efteråret 2020 med stor succes. Kasseren fremlagde regnskab for 2020 udvisende både positiv drift og
positiv egenkapital. Beretning og regnskab blev godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen.
Til foreningens bestyrelse blev genvalgt Vagn Riis og nyvalgt John Nielsen.
Kontingent for 2022 blev godkendt med 550 kr. for seniorer og 250 kr. for juniorer (til og med 17 år.)
Kontingentstigningen på 50 kr. for seniorer blev begrundet med stigende bidrag til Danmarks
Sportsfiskerforbund. Kontingentet opkræves via forbundet som tidligere år.

Program for efteråret 2021.

Klubaften
Foregår om torsdagen på Elsøvej 240 i Frøslev, 1. sal fra kl. 19 til ca. 21.30.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe. Gode lystfiskerhistorier,
tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom:
fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, fangstnet bygning, introduktion til fluefiskeri mv.
Årets ørreddage

Vores årlige ørrredkonkurrence blev gennemført i weekenden 25. og 26. september. Konkurrencen blev
godt besøgt med 64 deltager, og på trods af lidt bange anelser for fiskeriet som følge a sløv sommer /
efterårs fiskeri, blev der indvejet mange gode fisk.
Et godt og vellykket arrangement, som selvfølgelig gennemføres igen næste år sidste weekend i september.
Tak til alle som bakker op om arrangementer, og især stor tak til alle vore sponsorer.

Søndag den 24. oktober 2021
Foreningen afholder årets klubmesterskab for foreningens medlemmer. Der må alene fiskes på kysten rundt
om Mors. Vi mødes ved foreningens lokaler kl. 07.00, hvor der er fælles morgenmad, rundstykker og
basser, samt måske en lille skarp til at blive klar på. Fiskeriet slutter med indvejning kl. 15.00.
Der er præmier til 3 største havørreder (skal være blankfisk, og vægt før længde). Vinderen får navn mv.
indgraveret i vores vandrepokal, som vedkommende har æren af det næste års tid.
Deltagergebyr 50 kr. for seniorer og 25 kr. for juniorer, som dækker morgenmad og kaffe med kringle efter
indvejning.
Tilmelding til Niels, tlf. 24938210 senest lørdag kl. 15.00.

Søndag den 14. november 2021
Der afholdes en kysttur. Vi mødes ved klublokalerne kl.08.00, hvor vi aftaler dagens forløb og hvornår vi
mødes igen til afslutning i vore lokaler.
Der er en overraskelse til dagens største fisk.
Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21468169 senest lørdag kl. 15.00.

Søndage den 7. og 21. november 2021
Der gennemføres elfiskeri i Bromølle å, hvor vi bistår Thylands Lystfiskerforening i dette arbejde. Mødested
Kåstrup Bro kl. 09.15 begge dag til ca. 15.45.
Alle der vil deltage i dette arbejde og se en masse havørreder kan tilmelde sig til Bo Poulsen, tlf.
21616813. Man skal selv medbringe forplejning.

Søndag den 12. december 2021
Vi tager en tur rundt til vore lokale fiskevande og kigger efter gydebanker.
Vi mødes ved klublokalerne kl. 10.00, hvor vi aftaler nærmere om turen. Varighed 3 til 4 timer, vi afslutter
med kaffe og kage.

Torsdag den 9. december 2021
Der afholdes juleafslutning i foreningens lokaler, hvor vi får gløgg og æbleskiver mv.
Der afholdes julelotteri med mange fine præmier.

Søndag den 9. januar 2020
Vi afholder Nytårskur for foreningens medlemmer. Vi starter med rundstykker mv. kl. 09.00 i Outrup hos
Hans Jørgen (Outrupstræde 22), herefter en hyggelig fisketur til kysten. Vi mødes igen kl. 14.00 hos Hans
Jørgen til den sædvanlige middag.
Deltagergebyr 75 kr., der dækker al forplejning (undtagen drikkevarer, som kan købes til ”tyske” priser).
Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21468169 senest torsdagen før kl. 20.00.

Forår 2022
Torsdag den 13. januar starter vi foreningsaftener op. Der er møde hver torsdag kl. 19.00.
Der vil blive forsøgt gennemført en kysttur, hvor der alene fiskes med flue. Alle medlemmer kan deltage,
der vil være kystfluegrej til rådighed for medlemmer som vil prøve dette fiskeri, ligesom foreningens
dygtige fluefiskere vil vejlede de uøvede i fluekastes kunst.
I samarbejde med Morsø Kommune vil der blive udlagt grydegrus i udvalgte vandløb på Mors. Vi håber
mange medlemmer vil deltage i dette arbejde. Nærmere herom når tiden nærmer sig.
Der vil som i tidligere år blive foretaget udsætning af ørredyngel i udvalgte vandløb.
Aktivitetsprogram for foråret udsendes primo 2022.
På bestyrelsens vegne: Vel mødt derude!

Hold jer orienteret på www.morslf.dk og Facebook, der kan opstå yderligere arrangementer i løbet af
foråret

okt 092021
 

, er overstået. Jeg tror, der var mange skeptikere op til konkurrencen. Vi fik i år en snert af vinter,

med is på fjorden i 2-3 uger, af marts måned. Efter isen forsvandt, var fiskene også pist væk. Folk var negative, og specielt

sæler og skarver, stod for skud. Hvor var fiskene ? Rundt om i landet, blev der fanget fisk, men ikke i Limfjorden.

MLF, havde en foreningstur den 11 april, hvor der blev fanget nogle fisk. Der blev ikke fanget mange fisk i foråret og sommeren,

blev vel en ok sommer, men ikke som lystfisker. Forholdsvis varm og tør, selv ind i september 20-25 gr.

Ugen op til konkurrencen, havde DK en gang kraftigt blæsevejr fra vest, med høj vandstand til følge.

Lørdag i konkurrencen, var der stadig en frisk vind fra vest, som søndag, var blevet til næsten ingen vind fra sydøst.

Der blev lørdag indvejet 17 fisk og 4 om søndagen. Der var flere fisk, som ikke blev indvejet søndag, da de ikke var store nok, til præmie.

Så samme antal indvejede, som 2020, 21 stk. flotte havørreder. Et forsigtigt gæt, er at der er fanget mindst 30 fisk over målet.

En for mange, er god fiske-weekend, med fisk, fugle, dyr, sten og møde med nye eller gamle fiskekammerater, er overstået.

 

Stor tak, til de 64 deltagere, lidt færre, end sidste år, og kæmpe stor TAK, til vore trofaste sponsorer, for at støtte konkurrencen.

Uden dem, ingen konkurrence.

 

På gensyn i 2022.

 

MLF

mar 062021
 

 

Foreningsnyt marts 2021

Her er den som PDF. MLF Foreningsnyt forår 2021

Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening.

Kontingent

Kontingent for 2021 på 500 kr. er opkrævet via Forbundet.

 

Bestyrelsen lægger op til, at kontingentet fremover skal stige med den stigning der er i kontingentets andel til Danmarks Sportsfiskerforbund. I 2021 andrager forbundets andel 435 kr. pr. medlem, en stigning på næsten 50 kr., så der er alene godt 50 kr. tilbage til os.
Kontingentet for 2022 foreslås forhøjet til 550 kr., som skal vedtages på kommende generalforsamling.

 

Fiskevand

Foreningen deltager igen i 2021 i Thylands Fiskevand, Storå og Faddersbøl å – se Thylands hjemmeside hvor der er adgang. (gælder ikke Thylands del af Nors sø og Egebakkesande stykket)
Bestyrelsen vil gerne at medlemmerne giver besked om, hvor meget i bruger tilbuddet i 2021 – kontakt Niels eller Hans Jørgen – således vi kan få en fornemmelse af hvor meget det bliver brugt. Medfiskeretten koster 6.000 kr., så vi vil opfordre medlemmerne til at bruge tilbuddet.

 

Generalforsamling
Der afholdes der generalforsamling i Morsø Lystfiskerforening i klublokalet på Frøslev gamle skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing, så snart der bliver åbnet op for muligheden herfor. Medlemmer skal selv holde sig orienteret herom på vor hjemmeside www.morslf.dk eller Facebook, hvor generalforsamlingen vil blive annonceret.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

 • Dirch Damsgaard og Vagn Riis.
 1. Valg af suppleanter.
 • Nyvalg
 1. Valg af revisor.

På valg er:

 • Thyge Larsen og Aksel Nielsen
 1. Indkomne forslag.

Indkomne forslag til behandling skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

 

Program for foråret 2021

Klubaften

NB starter først op når forsamlingsforbuddet ophæves, følg med på morslf.dk og Facebook

Foregår om torsdagen på Elsøvej 240 i Frøslev, 1. sal fra kl. 19 til ca. 21.30.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom: fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, fangstnet bygning, introduktion til fluefiskeri mv.

Lørdag den 27. marts 2021

Fælles kysttur, dog indtil videre max. 25 deltagere.
Vi mødes på p-plads ved Frøslev Skole kl. 09.00.
Tilmelding til Niels, tlf. 24938210

Søndag den 11. april 2021

Kystcup – kun for medlemmer af MLF, og indtil videre max. 25 deltagere.
Vi mødes på p-plads ved Frøslev Skole kl. 09.00. Indvejning samme sted 15.00.
Der er præmier til 3 største havørreder (skal være blankfisk, og vægt før længde).
Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21468169.

Søndag d.16. maj 2021
Hornfiskedag. Foreningen afholder årets hornfiskekonkurrence.
Indtil videre er det alene for medlemmer af foreningen. Hvis der inden dagen bliver åbnet mere op for forsamlinger, vil dagen blive ændret til en åben konkurrence for alle.
Der er præmier til 3 største hornfisk, samt største havørred (vægt før længde).
Pris for deltagelse er 50 kr., tilmelding p-plads Frøslev Skole mellem 07.00 og 07.30.
Der er præmieoverrækkelse på p-plads Frøslev Skole hl. 15.15

På bestyrelsens vegne: Vel mødt derude!

Hold jer orienteret på www.morslf.dk og Facebook, der kan opstå yderligere arrangementer i løbet af foråret.

okt 042020
 

 

Ørreddagene 2020, blev som alting i 2020, lidt i coronaens tegn.
Vinteren 2020, bød på ok fiskeri, med fine blanke fisk. Foråret, blev præget af coronaen. Fangsterne udeblev lidt, klubaftnerne var aflyst og hornfiske-konkurrencen blev også aflyst. Hen over sommeren, har fangsterne også været sparsomme, og vi skulle ind i september, før der kom lidt nyt fra fjorden. Men coronaen, er vendt tilbage. Ville folk så melde sig til konkurrencen ? Vi havde skaffet nogle super flotte præmier.  Om det har været medvirkende, til at ca. 80 deltagere, har meldt til konkurrencen, ved vi ikke. Fredag aften, blæste det en del fra nord, og vejrudsigten, så ikke bedre ud lørdag og søndag. Lørdag middag, blev der indvejet 5 fisk og lørdag aften yderligere 11 fisk. Søndag bød også på blæsevejr, men fra nordøst, så vandstanden var faldet en del. Der blev indvejet yderligere 6 fisk søndag, så der ialt, blev indvejet 21 fisk og desuden også genudsat en del fisk. Med disse ord, må vi sige, det har været en godkendt fiske-weekend. Ikke så mange fisk, som sidste år, men flere deltagere.
Så mon ikke vi ses igen i 2021.

Den største TAK, bliver sent til alle vore trofaste sponsorer, for deres vilje til at støtte konkurrencen. Uden deres deltagelse,

ingen konkurrence. Tak til alle deltagere fra nær og fjern.

På gensyn i 2021.

 • Henrik Poulsen 63 cm 2,91 kg. Præmie-sponsor Morsø Låseservice
 • Foith Sen 56 cm. 1,94 kg Præmie-sponsor PH Outdoor Viborg
 • Jørgen Dalgaard 51,5 cm 1,67 kg Præmie-sponsor Sydmors Jagt&Fiskeri
 • Henrik Christensen 52 cm, 1,63 cm. Præmie-sponsor: XL Tømmergården
 • Kristian Søndergaard Thorsen 50,5 cm. 1,60 kg Præmie-sponsor Frøslev/Mollerup Sparekasse
 • Sten Lindum 51 cm. 1,54 kg Præmie-sponsor JAFI Viborg
 • Ole Sørensen 48,5 cm. 1,45 kg Præmie-sponsor Skive Jagt&Fiskeri
 • Rene Olsen 50 cm. 1,43 kg Præmie-sponsor Thy Outdoor
 • Vagn Riis-Jensen 53 cm. 1,43 kg Præmie-sponsor Frøslev/Mollerup Sparekasse
 • Hjane Jacobsen 49,5 cm. 1,42 kg Præmie-sponsor MORSØ Jernstøberi
 • Bedste konditionsfaktor. Ole Sørensen med en faktor på 1,27
sep 232020
 
Foreningsnyt september 2020
Lørdag d. 26. & søndag d. 27. september – MLF’s Ørreddage:
Morsø Lystfiskerforenings årlige åbne havørred-konkurrence! Se vedlagte program! !
Søndag d. 25. oktober – MLF’s Klubmesterskab:
Kun for medlemmer af MLF. Bestyrelsen har vedtaget at der skal afholdes klubmesterskab 1 dag hvert efterår i kategorien største havørred fanget på kysten på Mors.
Mød derfor op d. 25.oktober med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og måske en lille skarp til at sætte lidt gang i det. Mødetidspunkt: kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: nærmere information på klubaftenerne og hjemmesiden.
Pris for deltagelse: Seniorer: 50,00 kr. Juniorer: 25 kr.
Tilmelding personligt til Niels H. Larsen eller på tlf. 24 93 82 10 senest torsdag d. 22. oktober.
1
Søndag d. 15. november – kysttur:
Tilmelding til Hans Jørgen på tlf. 21 46 81 69 senest torsdag d. 12.
november kl. 19.00
Torsdag d. 17. december – afslutning:
Juleafslutning med æbleskiver og gløgg. Herligheden starter kl. 19.00.
Torsdag d. 14. januar 2019 – Første klubaften i det nye år.
Vi mødes til sædvanlig tid kl. 19.00
Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af året på klubaftnerne. Disse vil også blive slået op på www.morslf.dk
Er der nogen, der måtte ligge inde med nogle gode idéer til aktiviteter eller ture, er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.
Søndag d. 17. januar 2019 – Nytårskur:
Vi holder Nytårskur. Kom og vær med til en hyggelig fisketur langs kysten og få samtidig smidt noget af det overflødige julesul!
Vi starter med rundstykker, kaffe el. sodavand i Outrup (Outrupstræde 22) søndag d. 171.januar, kl. 9.00. Herefter tager vi på fisketur og mødes igen senest kl.14.00 til en middag. Jule- eller nytårspilsnere samt sodavand kan købes til at skylle det hele ned med. Vi håber, at der vil være opbakning til dette lille arrangement.
Der skal mindst være 5 deltagere tilmeldt for at arrangementet gennemføres.
Et lille beløb på ca. 75 kr. pr. mand til maden skal påregnes.
Tilmelding kan ske til Hans Jørgen på tlf. 21 46 81 69 senest torsdag d. 14. januar kl. 19.00
Knæk & Bræk
Bestyrelsen, MORSØ LYSTFISKERFORENING – MLF
jan 262020
 

Foreningsnyt januar 2020
Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening.

Kontingent

Son noget nyt i år sendes opkrævning på kontingent ud fra Danmarks Sportsfiskerforbund, og i har nok allerede fået opkrævningen når i modtager foreningsnyt. Kontingentet er uændret 500 kr. for senior og 250 kr. for junior.

Der henstilles til, at betaling foretages rettidigt, ligeledes henstilles der til, at kontingentopkrævningen tilmeldes betalingsservice. Hvis indbetaling ikke er modtaget rettidigt, slettes medlemskabet.
Hvis der er spørgsmål til kontingent, adresseændring mv. bedes I kontakte kassereren (gerne pr. mail). Kasseren eftersøger stadig emailadresser fra medlemmer, skriv til kasseren.

Generalforsamling

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Morsø Lystfiskerforening i klublokalet på Frøslev gamle skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing (første dør til højre umiddelbart efter hovedindgangen. Herefter er det op ad trappen og døren ind til venstre.)

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlægges af årsregnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
• Niels Larsen (modtager genvalg)
• Hans Jørgen Nørgaard (modtager genvalg)
• Henrik Poulsen (modtager genvalg)
• Evt. nyvalg
5. Valg af suppleanter.
På valg er:
• John Nielsen
6. Valg af revisor.
På valg er:
• Thyge Larsen
• Aksel Nielsen
7. Indkomne forslag.
Indkomne forslag til behandling skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt.

Under eventuelt uddeles præmier mv. for størst fangede fisk i laksefisk. Fisken skal være fanget på foreningsture, ved foreningens fiskevand eller kysten ved Limfjorden. Tilmelding af fisk, der ikke ”optræder” på foreningens hjemmeside, skal foretages senest 5 dage før til Niels Larsen på tlf. 24 93 82 10 eller mlf@morslf.dk .

På vegne af bestyrelsen: Niels Larsen

Program for foråret 2020:

Klubaften:
Klubaften er torsdag aften, Elsøvej 240 i Frøslev, 1. sal fra kl. 19 til ca. 21.30.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom: fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, introduktion til fluefiskeri, fødeemner mm.

Torsdag d. 20. februar 2020
Generalforsamling. Se program side 1.

Søndag d. 29. marts 2020:
Kystcup – kun for medlemmer af MLF.
Mød op søndag d. 29.marts med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og en lille skarp til at sætte lidt gang i det.

Mødetidspunkt: kl. 07.00 Kaffe og rundstykker.
Afgang fra klublokalet: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00, hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: Præmier til de 3 største fisk.
Pris for deltagelse: 75 kr. for seniorer, 25 kr. for juniorer
Tilmelding: Til Niels Larsen personligt eller på tlf. 24 93 82 10, mlf@morslf.dk senest torsdag d. 26.marts kl. 20.00

Søndag d. 26. april 2020:
Vi tager på kysten efter forårets blanke havørreder og evt. hornfisk.
Der er åben deltagelse / alle er velkommen.

Mødetidspunkt: kl. 07.00 i klubhuset.
Afgang fra klublokalet: kl. 07,10 Klubben leverer rundstykker ved fiskevandet. Husk at tage kaffe med.
Pris for deltagelse: Gratis
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 21 46 81 69, hjnorgaard@hotmail.com senest torsdag d. 23.april kl. 18.00

Torsdag d. 29. april 2020:
Grejaften med Kastetræning flue og spin. Kom og få finpudset dit fluekast mv. eller lær at kaste med flue.
Mødested: kl. 19.00 i klublokalet.
Pris for deltagelse: Gratis
Tilmelding: Til Niels Larsen personligt eller på tlf. 24 93 82 10, mlf@morslf.dk

Husk at tage egne fiskestænger mv. med. Råd om placering ved vandet mv. samt valg af flue / agn indgår.

Der vil blive serveret kaffe og brød.

Torsdag d. 7. maj 2020:
Kysttur med varme hveder ved fiskevandet – kun for medlemmer.
Mødetidspunkt: kl. 18.00 i klublokalet.
Pris for deltagelse: Gratis.
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 21 46 81 69, hjnorgaard@hotmail.com senest tirsdag d. 5. maj l kl. 18.00 hensyn til indkøb!

Søndag d. 24. maj 2020:
Hornfiskedag. Foreningen afholder årets hornfiskekonkurrence.
Der er åben deltagelse / alle er velkommen.

Fiskeriet starter kl. 07.00. Der er ikke mødepligt i klublokalet.

Mødested: kl. 07.00 i klublokalet med kaffe og rundstykker

Pris for deltagelse: Seniorer: 75 kr. Juniorer gratis.
Tilmelding: Klubhuset mellem kl. 07.00 – 07.30 på dagen, eller hos Morsø Låseservice i Nykøbing eller Jagt & Fiskeri i Ørding senest lørdag d. 23. maj kl. 12.00.
Indvejning: Senest kl. 15.00
Præmieoverrækkelse: kl. 15.15 i klublokalet.

Der vil være præmie til de 3 største hornfisk – samt til den største havørred.

Torsdag d. 11. juni 2020:
Sidste klubaften i foråret.

Torsdag d. 13. august 2020:
Første klubaften efter sommerpausen.

Vel mødt!

Fremover vil der ikke blive udsendt nyhedsbreve, al information om aktiviteter mv. gives via foreningens hjemmeside www.morslf.dk eller foreningens facebook side.

Husk at reservere lørdag og søndag den 26. og 27. sep. 2020 til foreningens ”Ørreddage”. Program mv. for dagene vil fremgå af foreningens hjemmeside mv.

Er der nogen, der måtte ligge inde med nogle gode idéer til aktiviteter eller ture, er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Knæk & Bræk derude.

Bestyrelsen,
MORSØ LYSTFISKERFORENING – MLF