Links

MLF's Top 30 Lystfisker forums Fiskepleje/miljø Lystfiskerforeninger
Grejforhandlere   Billeder til MLF's 
   forum

 

Fluebinding

Fiskeopskrifter Videoklip Private lystfiskersider 
 

MLF's Top 30:
(Scrool evt. ned
for at tilmelde side)

MLF's Top 30 liste virker på den måde, at de tilmeldte links bliver smidt ud i den rækkefølge de kommer ind. Nummer 1 vil forsvinde, når nummer 26 bliver tilmeldt - dvs. efter FIFU - princippet (Først Ind, Først Ud).
Den person, som havde tilmeldt nummer 1, får en mail om, at vedkommende er røget ud af listen igen og kan således tilmelde sig igen.
Denne funktion er tiltænkt som en service til brugerne af www.morslf.dk, hvor ved man kan få tilmeldt sin egen hjemmeside eller favorit sider til listen, og derved enten få genereret nye besøgende til sin egen side, og/eller få sin hjemmeside/ favoritlinks tilføjet www.morslf.dk's faste link-liste ved at gøre os opmærksom på sidens eksistens på listen. Sagen er nemlig den, at de sider, som opnår flest hits vil komme i betragtning til den faste liste under den kategori, den/de tilhører. Hvis en sådan kategori ikke findes, bliver den oprettet, når/ hvis det bliver aktuelt.
OBS ! Linksene SKAL være lystfiskerrelaterede ! ! !

Billeder til MLF's forum:                         Til top  ^
http://peecee.dk/ Peecee.dk er danmarks bedste og hurtigste uploadservice. Formålet med servicen er at du som bruger kan uploade dine filer og få hostet dem ganske gratis. Der er ingen tidsbegrænsning på hvor lang tid filerne vil blive liggende på sitet.
Formålet med peecee.dk er at tilbyde brugerne af siden gratis services af et højt kvalitetsniveau. Driften af sitet financieres af de bannerreklamer, der vises på siden - og det er disse reklamer der gør det muligt at holde peecee.dk gratis, og muliggør videre udvikling af sitets services.
Sidens mest benyttede service er uploadservicen - det er denne service som hele sitet er bygget op omkring. I løbet af de sidste år har der været mange danske konkurrenter til uploadservicen, men den eneste uploadservice der har været stabil igennem hele dens levetid er - og vil fortsætte med at være - peecee.dk
Du kan for eksempel benytte uploadservicen hvis du har behov for at vise billeder i forbindelse med salg af produkter på et forum - brug da peecee.dk til at hoste billederne, og link til billederne med de links du får opgivet efter færdig uploading. Det er kun din fantasi der sætter begrænsning i brugen af peecee.dk
Der er lagt en kort vejledning i en tråd på MLF's forum. Du kan se den her >>
Lystfisker forums :

                        Til top  ^

http://www.123nu.dk/lystfiskeri Danmarks største internetportal med debatforum og alt inden for lystfiskeri.
http://www.fisketips.dk/ Fisketips.dk:
Fisketips formål er at skabe fokus på oplevelsen i fiskeriet.
Metode:
Siden skaber dialog mellem lystfiskere, så de kan udveksle erfaringer om fisk, pladser, grej og meget andet
.

www.sportsfiskeren.dk

Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside med alt inden for lystfiskeri, debatforums mv.

http://ulovlige.net

Stedet hvor du kan anmelde og se rapporter omkring  ulovlige net.

www.fiskeskolen.dk

Fiskeskolen består af en række fisketure og andre arrangementer, som laves af foreninger, regioner eller forbund. Disse fisketure er åbne for alle mellem 10 og 18 år. For at deltage i Fiskeskolen skal man være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Man kan enten være direkte medlem, eller man kan være medlem gennem en forening, der er med i forbundet.

www.fffd.dk

Federation of Fly Fisher Denmark - Organisation har bl.a. til mål at At fremme fluefiskeriet som den mest skånsomme fiskemetode og at udbrede kendskab til og viden om fluefiskeri, fluebinding, kasteteknik og dertil relaterede emner mv.

www.flyfestival.dk

Federation of Fly Fisher Denmark's  Flyfestival som afholdes hvert andet år og har slået sit navn fast ved at være Europas største special udstillings- og salgsmesse for fluefiskere.

www.fiskemagasinet.dk

Fiskemagasinet er et TV-program der bliver sendt på DK4, det længst kørende program om lystfiskeri på dansk tv., men er nu også denne hjemmeside, hvor det er ambitionen at have de seneste nyheder, samt artikler liggende, og her kan du hjælpe ved at indsende nyheder, rygter, artikler, fangstrapporter – gerne med billeder – eller alt hvad der kan være relevant for en lystfiskerside som denne.

www.fangster.dk

Opret din personlige fangstjournal på nettet, du bestemmer selv om det du indtaster må ses af andre, eller kun dig!
OBS. Dine oplysninger vil naturligvis blive behandlet fuldt fortroligt og oplysningerne bliver IKKE videregivet til 3.part!
groups.google.com/group/
dk.fritid.lystfiskeri?hl=da

Nyhedsgruppe omkring lystfiskeri. Her kan der stilles spørgsmål og svares på alt inden for lystfiskeri.
Fiskepleje/ miljø:

                        Til top  ^

www.dfu.min.dk


Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU )gennemfører forskning og undersøgelser på fiskeri-området med henblik på rådgivning om bæredygtig udnyttelse af havets og de ferske vandes levende ressourcer. Opgaverne skal skabe synlig effekt inden for arbejdsområderne:

  • Bæredygtigt og udviklingsorienteret erhvervsfiskeri

  • Udviklingsorienteret og bæredygtig akvakultur

  • Optimal udnyttelse af fiskeressourcen til sunde og sikre produkter

  • Bæredygtigt rekreativt fiskeri i et varieret miljø

DFU rådgiver Fødevareministeriet, andre offentlige myndigheder, internationale fælles-skaber, erhvervet og interesseorganisationer. DFU bidrager til undervisningen på universiteterne.


http://aal.mim.dk/

Miljøcenter Aalborg

Miljøcentret skal behandle din sag, hvis du vil søge om miljøgodkendelse eller dispensation for strandbeskyttelseslinjen.
Miljøcentret skal blandt andet overvåge naturen og miljøet, udarbejde natur- og vandplaner, udarbejde VVM-redegørelser, kortlægge grundvandet, arbejde med fredninger, føre tilsyn med kommunale spildevandsanlæg, føre tilsyn med kommunale planer.

http://www.fiskepleje.dk/

Her finder du råd og vejledning om fiskepleje i vandløb, søer og kystnære områder.
Der vil løbende være opdateringer med nye forskningsresultater, anbefalinger og generel information om, hvordan man bedst ophjælper og bevarer vore fiskebestande.
Hjemmesiden hører ind under Danmarks FiskeriUndersøgelser (DFU).

http://gis.dfu.min.dk
/website/udsfisk/
viewer.htm

Danmarks Fiskeriundersøgelser, DFU, har nu lagt udsætningsplaner for hele landet på nettet. Her kan man bl.a. følge MLF's udsætninger i Votborg Å, Skarum Å, NørÅ og vandløbet ved Højris.
Hjemmesiden hører ind under Danmarks FiskeriUndersøgelser (DFU).

www.fd.dk


Fiskeridirektoratet er en institution i Fødevareministeriet. Direktoratets opgaver er administration, regulering og kontrol af fiskeriet. Grundlaget for direktoratets virksomhed er EU-regler og nationale regler. Området omfatter både erhvervsfiskeri og lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fiskeri).
Fiskeridirektoratet medvirker i det lovforberedende arbejde, udsteder regler og udarbejder primærstatistik på fiskeriområdet.

http://aal.blst.dk/
Overvaagning/
Hav+og+fjord/
Limfjorden.htm

Limfjorden
Miljøcenter Ringkjøbing og Aalborg driver i fællesskab overvågningprogrammet for Limfjorden.
Overvågningen har til formål løbende at kunne give en status for fjordens miljøtilstand, samt at kontrollere effekten af de rensningsindgreb, som er gennemført som følge af regionplaner og de nationale Vandmiljøplaner. Derudover skal overvågningen danne grundlag for fremtidige beslutninger vedrørende Limfjordens vandkvalitet.
Limfjordsovervågningen har sekretariat hos Miljøcenter Aalborg hvortil al henvendelser bedes rettet.
 

www.fisketegn.dk

Det obligatoriske fisketegn - der i sidste ende munder ud i flere udsætninger af ørredsmolt - og dermed flere fisk til os alle !
   
http://www.vandognatur.dk/
 
Miljøcentrenes fælles hjemmeside under Miljøministeriet.
Om planerne
Første generation af Vand- og Natura 2000 planer skal ligge klar i december 2009. Planerne skal beskrive, hvordan vi forbedrer og beskytter vand og natur i Danmark.
Det handler om...
I forbindelse med den indledende planlægning efterlyser Miljøcentrene især svar på følgende spørgsmål:
Har I forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre vand- og naturområderne?
Kender I til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod naturområderne?
Hvad mener I er vigtigst at sikre og forbedre?
Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde miljømålene for vandområderne, selv om der gøres en stor indsats?
Borgere, kommuner, regioner og organisationer inviteres derfor til at komme med idéer og forslag til disse emner.
Det handler ikke om...
Idefasen drejer sig om konkrete forbedringer af miljøet og naturen, og ikke om f.eks. bedre adgangsforhold eller faciliteter for friluftslivet. Har du idéer til dette, kan du henvende dig direkte lodsejerne, som kan være private, skovdistrikter eller kommuner.
Vi er allerede godt i gang…
For at forbedre og sikre vandmiljøet og naturen er der allerede nu gennemført en stor indsats med Vandmiljøplanerne I, II og III samt de nye vand- og naturprojekter under statens særlige vand- og naturindsats - også kaldet miljømilliarden.
Lystfiskerforeninger:

                        Til top  ^

Viborg Fiskeriforening blev stiftet i 1913 og er dermed en af landets ældste fiskeriforeninger. Det er foreningens formål, at skabe bedst mulige betingelser for lystfiskeri i Viborg søerne, bl.a. ved pleje og ophjælpning af fiskebestanden og ved aktivt at arbejde for bedre miljøforhold i søerne.KÅS, som vi i daglig tale kalder os selv, er en sammenslutning af 12 sportsfiskerforeninger, som alle har fiskeret i Karup Å og som samarbejder om at fremme sportsfiskeriet og forbedre forholdene for fisk og anden fauna i Karup Å.
For mange står Karup Å i dag for det ultimative havørredfiskeri. Et fiskeri, som ikke er kommet af sig selv, men alene er opnået gennem et utrætteligt samarbejde mellem lodsejerne, myndighederne og foreningerne i KÅS, gennem mere end 50 år.
Det frugtbare samarbejde er en del af årsagen til, at Karup Å i dag, med rette, kan betragtes som et af de fineste havørredvande i verden. Men når det er sagt, er der fortsat mange opgaver der skal løftes.


Holstebro og Omegns Fiskeriforening er 100 år gammel. Vi har som formål at samle alt tilgængeligt fiskevand indenfor Holstebro Kommune, så flest muligt har adgang til at fiske i Storeå systemet, enten som medlem eller via dagkort.
Via Frøjk Fiskepark har vi i foreningen i mange år kæmpet for Storeåens status som godt lakse- og havørred vand. Der er lagt mange frivillige timer og udsat mange fisk for at opnå dette mål.


Skjern Å Sammenslutningen (i daglig tale SÅS) er en sammenslutning af: fiskeriforeninger, konsortier, lodsejere, andre med fiskeret ved Skjern å, fiskeriforeninger ved Ringkøbing fjord og personlige medlemsskaber.
SÅS blev stiftet i 1977 og har til formål, i samarbejde med regulativforeningen og fiskeriforeningerne, at vedligeholde og styrke samarbejdet om de fælles opgaver, der påhviler foreningerne og andre brugere af vandsystemet.


Skjernådalens Lystfiskerforening blev stiftet den 18. december 1990, ved en sammenlægning af Skjern og Egvad Lystfiskerforeninger.
Det er en åben forening, således alle kan blive medlem eller købe dagkort.
Den har egne klublokaler på Fredensgade 34, Skjern og råder over en del fiskevand i Skjernåen, fra Gjalbæk Bro og næsten til udløbet i Ringkøbing Fjord. Vi har i 2002 fået fiskeretten på det tilbagelagte stykke af Skjern å, fra Gjalbæk bro til Albæk Bro. En strækning der uden tvivl bliver meget spændende, idet det specielt er her de mange sving er og ikke mindst her, der er udlagt gydegrus og sten, der vil give standpladser for både laks og ørred.På strækningen i Skjern å fra Omme å's udløb i denne og til A11-hovedvejsbroen mellem Skjern og Tarm, er der i september 2002 af Skov- og Naturstyrelsen blevet udlagt masser af store sten, som forventes at give masser af strømlæ til både laks og havørreder fremover.
Både Skjern å og Omme å huser en fin bestand af Stallinger.

www.varde-sportsfiskerforening.dk
 

Varde Sportsfiskerforening i daglig tale kaldet VSF er stiftet i 1926 og råder over ca. 110 km fiskevand i en stor del af Varde å systemet, som foruden Varde å også tæller, Holme å, Linding å og Mølby Eg stykket nær Grindsted.
VSF har uden sammenligning fiskeretten i noget af Danmarks mest varierede fiskevand med en bred bestand af fisk, heriblandt kan nævnes laks, havørred, bækørred, stalling, gedde, ål og brasen samt flere andre arter, som vore ca. 700 medlemmer og mange dagkortfiskere fra ind- og udland har mulighed for at fange.

www.lilleaaen.dk

Hadsten Lystfiskeriforening blev stiftet på et møde den 11. januar 1921,og Var blandt de 16 foreninger, der tog initiativ til oprettelse af Danmarks Sportsfiskerforbund og har altid været en aktiv forening. Idag er foreningen en af støttepillerne i bl.a. Gudenåens Ørredfond, der klækker yngel til Gudenå systemets udsætningsplaner.
Ud over Lilleåen opnår du som medlem af HLF fiskeret i
Alling Å (Djursland), Granslev Å, Lille Å og Spørring Å. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.
Elling å, Åsted å, Skærum og Bangsbo å var for bare 25 år siden et vandløb med spærringer og gamle opstemninger, hvor der tidligere foregik en produktion af elektricitet. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn har i 70 erne arbejdet på at få ændret disse opstemninger. Resultatet er blevet, at der i slutningen af 70 erne og i begyndelsen af 80 erne blev bygget fisketrapper ved alle opstemninger. Elling å og Bangsbo å må derfor i dag betragtes som værende nogle af de bedste og mest rene vandløb. Med foreningens målsætning omkring disse vandløb, er der i dag store muligheder for, at der overalt i kommunens vandløb kan opnås gode resultater ved en fisketur efter bækørreder eller havørreder.

www.bjerringbro-
sportsfisker.dk

Foreningens mål er at være samlingssted for Bjerringbro og omegns lystfiskere og sikre de bedst mulige betingelser for lystfiskeri i Gudenåen og nærliggende vande ved:

- at erhverve og administrere fiskerettigheder for medlemmer og fisketurister.
- at sikre en sund fiskebestand gennem fiskepleje, oplysning om regler og
  holdninger i foreningen til lystfiskeri og          gennem kontrol med fiskerettigheder.
- at arrangere konkurrencer, fisketure og anden form for socialt samvær for
   medlemmerne.

Foreningen er hjemmehørende i Bjerringbro kommune.

http://www.aalestrup-lystfisker.dk/

Aalestrup Lystfiskerforening har en stor del af fiskeretten i Simested Å. Der er mulighed for at leje fiskehytter. 
De fire hytter ligger ca. 50 meter fra Simested Å.De er indrettet med 2 rum. Der er 5 sovepladser, et køjerum med fire sovepladser og en opholdsstue med køkken (her forefindes alt nødvendigt køkkenudstyr), spiseplads, fjernsyn og en køjeplads.
Der er toilet i hytterne, og badefaciliteter findes i foreningens klubhus få meter fra hytterne. I klubhuset er der endvidere adgang til stor kummefryser til opbevaring af eventuel fangst.

www.skf1990.dk

STRUER KYSTFISKER-FORENING
Velkommen til hjemmesiden for Struer Kystfisker Forening af 1990. 

Foreningen har til formål at fremme interessen for og glæden ved lystfiskeri. Foreningen består af en flok entusiastiske lystfiskere, som er fælles om at dyrke kystfiskeri efter primært havørred i Limfjorden.

Struer Kystfiskerforening byder på forskellige fællesaktiviteter, blandt andet den ugentlige klubaften, hvor der på uhøjtidelig vis bindes fluer, støbes blink, bygges stænger, udveksles erfaringer, fortælles historier, ses film, aftales fisketure og meget andet.

Struer Kystfiskerforening har ikke noget privat fiskevand, ikke eget klubhus, ingen båd, og ingen juniorafdeling.
Til gengæld har vi et godt kammeratskab, en økonomi hvor alle kan være med og Limfjorden med havørred og flot natur lige uden for døren.

http://www.pralhalsen.dk

Brabrand Lystfiskerforening - en forening med bid i !
BLF's fiskevande er hovedsageligt koncentreret i Århusområdet omkring Lyngbygårds Å og Århus Å, men foreningen råder også over fiskevand i Karup Å, Grindsted Å, Omme Å, Hoven Å, Holtum Å, Gudenåen, Gjern å og Skjern Å.
Der er mulighed for at købe dagkort til flere af fiskevandene. Læs mere på deres hjemmeside.

www.waders.dk

Hjemmesiden har information om lystfiskerforeningen Waders,
deres arrangements kalender, fangstjournal,
billeder fra fisketure og mange andre aktuelle ting.
Hos Lystfiskerforeningen Waders prøver de at komme rundt og prøve alt slags fiskeri. 

www.saeby-lystfisker.dk

Sæby og omegns lystfiskerforenings formål er:
 

1. At virke for forøgelse af fiskebestanden i de under foreningens område liggende  ferske vande.
2. Ved at påtale alt ulovligt og hensynsløst Fiskeri, at beskytte den bestående fiskebestand.
3. Ved erhvervelse af fiskevand at søge og skaffe medlemmer adgang til at udøve fiskesport.

http://www.cfcc.dk/

Velkommen til hjemmesiden for Copenhagen Fly Casting Club!
CFCC's formål er at skabe et fællesskab omkring fluekast som disciplin, og klubben skal give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig inden for fluekast med såvel en- som tohåndsstænger.

http://www.hedens-lystfiskeri.dk/

Hedens Lystfiskeris formål er gennem en sammenslutning af sportsfiskere at varetage fiskesportens interesser ved:
 At samle sportsfiskere i Ørre-Sinding til værn om fiskeriet langs områdets åer og søer samt turer til kysten.
 At samle sportsfiskere til socialt samvær for derved at udbrede forståelsen for almindelig sportsfiskerkultur.
 At arbejde for udviklingen af almindelige sportsfiskerfærdigheder.
 At arbejde for alsidigheden i sportsfiskerens verden. 
Private lystfiskersider:                          Til top  ^

http://www.ulnits.dk/

Steen Ulnits' Hjemmside. Uddannet som fiskeribiolog fra Århus Universitet i 1987.
I dag er han fuldtidsbeskæftiget som journalist, fotograf og foredragsholder med vand, miljø og lystfiskeri som speciale. Fast medarbejder på Jyllands-Posten samt Flugfiske i Norden. Arbejder stadig som fiskeribiolog på konsulentbasis. Underviser ligeledes i fiskepleje på Statens Vildtforvaltningsskole i Kalø samt afholder ugekurser i kystfluefiskeri på Samsø. Hjemmesiden er løbende opdateret. "Aktuelt" opdateres mindst en gang om ugen - gerne oftere. Store opdateringer med 10-20 nye artikler og fotos sker typisk 1-2 gange om året.
I dag rummer hjemmesiden næsten 400 artikler og endnu flere fotos
En hjemmeside, der helt sikkert er et besøg værd!
   
Grejforhandlere:

                        Til top  ^

http://www.go-fishing.dk/ Go Fishing. Kvalitet, service og korrekt vejledning er deres nøgleord. De ting går de aldrig på kompromis med. Derfor tilbyder de ikke altid det billigste, men garanteret det bedste grej. De ved, at kvalitet betaler sig. Slå et slag forbi en af deres forretninger, og oplev selv hvordan kvalitet føles eller kontakt dem via telefon eller mail.

http://shop.go-fishing.dk/

"Go Fishing" - Fritid med kvalitet!

Velkommen til "Go Fishing" på nettet. 
Her kan du i fred og ro bladre dig igennem vort store sortiment af kvalitetsgrej fra hele verden. Vi opdaterer hele tiden med nye produkter og tilbud...

Vi arbejder dagligt under vores motto - Fritid med kvalitet. Vi ved hvor meget din fritid betyder for dig, for vi har nemlig selv samme fritidsinteresse. Du ved, at godt grej er en vigtig del af en vellykket fisketur. Derfor ved du også, at den billigste løsning ikke altid er den bedste løsning.
På nettet finder du en overflod af billigt fiskegrej, men finder du også det bedste til dit behov? - Hos "Go Fishing" søger vi ikke først efter den billigste, men derimod altid efter den bedste løsning til netop dit fiskeri. Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og service, men på grund af vore kontakter og store indkøb, ja, så ender den bedste løsning ofte med også at blive den billigste for dig.


www.korsholm.dk

For medarbejderne i Korsholms fiskeriafdeling er lystfiskeri ikke bare et arbejde, der kombineres med en hobby. Det er en livsstil! Korsholm er kendt for et særdeles højt service-niveau. Fra udenlandske leverandører får de adgang til en kolossal mængde af produkter, hvorfra de udvælger det grej som de mener deres kunder - skandinaviske lystfiskere - finder allermest anvendeligt. Korsholm arbejder også tæt sammen med flere leverandører i forbindelse med produktudvikling, og vil i fremtiden satse endnu mere på specialfremstillede produkter til deres forretning. Tag et smut forbi deres store dejlige butik i Skjern eller handel via telefon eller nettet. Det er utroligt nemt og sikkert hos Korsholm. Korsholm udgiver hvert år et kæmpe katalog med deres varer. Den er at finde på deres hjemmeside og kan bestilles via. telefon.

www.salmonfly.dk

Salmonfly har udelukkende specialiseret sig i salg af kvalitets fluestænger, hjul, liner, tilbehør til fluefiskeri og fluebindingsmaterialer. Dette er den ultimative butik for fluefiskeren.
Salmonfly har et meget stort udvalg af fluebindingsmaterialer til meget fornuftige priser. De har specialiseret sig i naturmaterialer - fjer og hår - men har også et meget omfattende udvalg af syntetiske materialer.
Desuden er de blandt de førende i verden, når det drejer sig om materialer til klassiske laksefluer. De besidder desuden en ekspertise på området, og stiller sig gerne til rådighed hvis du ønsker at komme i gang her.
Er du i tvivl om noget inden for fluefiskeriets muligheder, kan du trygt ringe eller skrive til Salmonfly. De ved, hvad de snakker om! Du er også meget velkommen i forretningen i København.

www.leisuretime.dk

Internet-butik med salg af friluftsudstyr, fluefiskegrej, beklædning og læsestof m.m.
LeisureTime I/S er stiftet i år 2000 som en ren internetbutik, og har på relativ kort tid udviklet sig til en toneangivende faktor indenfor specielt fluefiskeri og fluebinding.
De vifter ikke med armene og proklamerer sig som de største hverken her eller der. De forsøger så vidt muligt at følge udviklingen, ikke love mere end de kan holde og yde en god service. Desuden er de en del af Danmarks Sportsfiskerforbunds FlyTour, som er en promovering af fluefiskeriet i Danmark.http://www.dan-tackel.com/
Svensk Online butik, med rigtig meget inden for fluefiskeri til fornuftige priser. Butikken er beliggende i Höganäs ved Kullen i Skåne (Nordøst for Helsingør). Indehaveren hedder Henrik Dan Thögersen og er dansker, der har været bosiddende i Sverige i 20 år.
Betaling uden for Sverige kan foregå via VISA -kort, ved at man via 2 e-mails sender først kortnummeret og siden hen udløbsdatoen(for at forhindre misbrug, hvis e-mailen skulle blive opsnappet af tredje part). Sikkerhedskoden (de 3 tal) skal IKKE sendes!
Henrik står altid parat til at svare på spørgsmål via E-mail el. pr. telefon/ fax.

www.3bee.dk

 

3BEE:
Etableret som et Aps selskab 1/1-2006 og drives af de 2 brødre:
- Carsten Sørensen (1/3)
- Michael Sørensen (2/3)

Vi har begge en stor pasion for fluefiskeri. Vi fisker bl.a. i Karup Å, Odense Å og på kysten.

Produkter:
3BEE har specialiseret sig i fluegrej. I starten med fluestænger, fluehjul, flueliner, flueforfang, bagliner, fluebokse, fluer. Sortimentet vil løbende blive udvidet.
På længere sigt vil sortimentet blive udvidet til også at omfatte spinnegrej.

Idegrundlag:
At levere godt fiskegrej til en overkommelig pris.
At finde/udtænke koncepter der er nyskabende i DK.

Visioner:
Give en oplevelse af såvel produkter som kundebehandling der får vores kunder til omtale 3BEE positivt.
Vi bestræber os derfor på at opfylde følgende målsætning:
- God service. Dvs. Hurtig, reel og venlig behandling.
- Vores kvalitet kan sammenlignes med de grej-mærker, der yder "livsvarig garanti" på fluestænger.
- Billige priser. Max 60% af prisen for tilsvarende produkt/kvalitet af andet fabrikat.

 

Fluebinding:
                        Til top  ^
http://www.fluepapiret.dk/ Indholdet på fluepapiret.dk er  både bredt og dybt, men forståeligt for nybegynderen. Der er fokus på nybegynderen, men samtidig er de enkelte artikler også for den erfarne, som genfortæller ting han/hun ikke vidste eller måske har glemt.
Man kan få svar på alle spørgsmål om fluefiskeri og fluebinding som man søger.
Finder du ikke svar på det du søgte, så send dem en mail og de vil prøve at hjælpe. 

www.flueaesken.dk 

Formålet med denne side er, at sprede kendskabet til diverse fluemønstre ud blandt så mange lystfiskere som muligt. Send derfor opskrifter på fluemønstre og et billede. Der er omkring 600 fluemønstre inde på flueæsken !!!

www.danishflydesign.dk

En hjemmeside omkring fluebinding af den erfarne flue - binder og fisker  Tommy Olinsson.
http://www.fynfisker.dk//index.asp Siden har en udmærket sektion om fluemønstre til kysten.

www.kystfluer.dk

Kystfluer.dk omhandler udelukkende fluemønstre på kystfluer ! ! !

Fiskeopskrifter:
                        Til top  ^
http://www.fiskezone.dk/
fiskeopskrifter.htm
Fiskeopskrifter er at finde i menuen foroven. Man kan vælge imellem opskrifter til fladfisk, ørred, torsk, hornfisk, gedde, makrel, lange og laks.

http://www.fiskeopskrifterne.dk/ Indehaveren af hjemmesiden skriver: Jeg håber med denne side, at være med til at udbrede kendskabet til gode madoplevelser baseret på fisk. Som lystfisker har jeg igennem flere år samlet opskrifter sammen fra venner, blade, fiskemagasiner m.v. Her følger 40 af de bedste. 

http://www.dk-kogebogen.dk/ Siden indeholder rigtig mange fiskeopskrifter. Man finder dem ved at taste f.eks. fisk ind i søgerubrikken ca. midt på siden under teksten: Søg på opskriftens navn.

http://www.fiskeopskrift.dk/

Dagens fiskeopskrift & ugens fiskeretter - nemme fiskeopskrifter til hele familien
.
Videoklip:

                        Til top  ^

http://lystfiskeroplysningen.dk/Videoklip/video-klip.htm

 

Siden indeholder rigtig mange sjove og spændende videoklip omkring lystfiskeri mm.